REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO JOB-WISE.EU

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Jobwise Łukasz Frankowski, z siedzibą ul. Szpacza 12/73, 04-238 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 8871724538, REGON 368719878, za pośrednictwem Serwisu internetowego www.job-wise.eu
 2. Definicje:
  1. Jobwise  – Jobwise Łukasz Frankowski z siedzibą: ul. Szpacza 12/73, 04-238 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 8871724538, REGON 368719878, certyfikowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 30656.
  2. Serwis – Serwis internetowy www.job-wise.eu prowadzony przez Jobwise Łukasz Frankowski;
  3. Użytkownik  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  4. Formularz zgłoszeniowy – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi przesłanie CV oraz Listu motywacyjnego;
  5. Umowa – Umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu – zawierana pomiędzy Jobwise Łukasz Frankowski a Użytkownikiem, na czas nieokreślony, na warunkach określonych w Regulaminie;
  6. Pracodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu lub współpracująca z Jobwise Łukasz Frankowski
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu;
  8. Newsletter – usługa świadczona przez Jobwise, polegająca na automatycznym przesyłaniu Użytkownikom, na podany przez nich adres e-mail, najważniejszych informacji związanych z Serwisem.
 3. Usługi jakie Jobwise Łukasz Frankowski świadczy w ramach Serwisu:
  1. Gromadzenie CV, listów motywacyjnych lub CV i listów motywacyjnych przesyłanych przez Użytkowników,
  2. Gromadzenie danych osobowych wynikających z CV oraz listów motywacyjnych Użytkowników,
  3. Umożliwienie Pracodawcom zamieszczania w Serwisie informacji o oferowanych przez siebie ofertach pracy,
  4. Udostępnianie treści merytorycznych, artykułów i innych wpisów za pośrednictwem Serwisu,
  5. Usługa Newsletter – przesyłanie informacji dotyczących Serwisu oraz ofert pracy zamieszczonych w Serwisie do Użytkowników,
  6. Umożliwienie korzystania z innych funkcji dostępnych w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest darmowo na stronie Serwisu. Regulamin można pobrać, utrwalić i wydrukować, tak aby można było się z nim bez problemu zapoznać – nie oznacza to jednak że można kopiować Regulamin (lub jego fragmenty) i wykorzystywać do własnych celów, co jest zabronione.

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, nie wolno naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, danych jego dotyczących oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Zabronione jest przesyłanie CV, listów motywacyjnych, CV i listów motywacyjnych niedotyczących bezpośrednio osoby, której dane wskazane są ww. dokumentach.
 4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie, w CV, listach motywacyjnych oraz CV i listach motywacyjnych, danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich – bez zgody tych osób.
 5. Użytkownik przed zamieszczeniem w Serwisie jakichkolwiek materiałów i treści oświadcza, że jest uprawniony do ich wykorzystania, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 6. Jobwise Łukasz Frankowski zabrania kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 7. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do Serwisu szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 8. Za pośrednictwem adresu e-mail: office@job-wise.eu  można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 9. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dowolne urządzenie komputerowe lub mobilne, z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne – nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
 2. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości Serwisu, konieczne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego warunków.
 3. Dane wymagane do przesłania CV, listu motywacyjnego lub CV wraz z listem motywacyjnym, za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego to:
  1. Imię i Nazwisko,
  2. Telefon,
  3. Adres e-mail,
  4. Stanowisko na jakie aplikuje Użytkownik,
  5. Miejsce pracy – miasto, województwo,
 4. Umowa Użytkownika z Jobwise Łukasz Frankowski jest zawierana na czas nieokreślony.
 5. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie Usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik wypełni Formularz zgłoszeniowy, prześle CV, list motywacyjny lub CV i list motywacyjny jednocześnie akceptując warunki niniejszego Regulaminu oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Jobwise Łukasz Frankowski w określonym celu.
 6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Jobwise Łukasz Frankowski w tym celu koniecznym jest wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres e-mail: office@job-wise.eu
 7. Użytkownik, który narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa może zostać wezwany przez Jobwise Łukasz Frankowski do zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email Użytkownika podany w Formularzu zgłoszeniowym. W razie gdy wezwanie okaże się nieskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia Regulaminu, lub przepisy prawa, Jobwise Łukasz Frankowski usunie jego Dane osobowe i nie będzie świadczył na jego rzecz żadnych usług.
 8. Jobwise Łukasz Frankowski nie ingeruje w treści dodawane przez Użytkowników do Serwisu, jednak w razie powzięcia wiadomości o ich bezprawnym charakterze zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści.

4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Podstawową funkcją Serwisu jest łączenie Użytkowników z Pracodawcami.
 2. Użytkownicy dzięki funkcjonalnościom Serwisu mogą:
  1. Przesyłać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego CV, list motywacyjny lub CV i list motywacyjny do bazy Jobwise Łukasz Frankowski,
  2. Przeglądać oferty pracy dostępne za pośrednictwem Serwisu,
  3. Przesyłać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego CV, list motywacyjny lub CV i list motywacyjny jako odpowiedź na konkretną ofertę pracy Pracodawcy
  4. Zapoznawać się z artykułami i innymi wpisami za pośrednictwem Serwisu,
  5. Korzystać z usługi Newsletter, a więc otrzymywać na swój adres e-mail informacje dotyczące Serwisu oraz ofert pracy zamieszczonych w Serwisie.

5. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Serwis nie realizuje usług lub realizuje je niewłaściwie może złożyć reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można przesłać w formie wiadomości e-mail na adres : office@job-wise.eu
 3. W treści zgłoszenia należy podać: swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, swoje uwagi i żądania.
 4. Jeżeli reklamacja jest niekompletna Jobwise Łukasz Frankowski przed jej rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
 5. Do właściwie złożonej reklamacji Jobwise Łukasz Frankowski ustosunkuje się w przeciągu 14 dni w przypadku Użytkowników będących konsumentami, a w przypadku Pracodawców nie będących konsumentami reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Użytkownika.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, będący konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w każdym terminie.
 2. Do odstąpienia od Umowy wystarczającym jest wysłanie właściwego oświadczenia na adres: office@job-wise.eu
 3. W oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy użytkownik powinien podać swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, a także adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Jobwise Łukasz Frankowski zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym przede wszystkim nie będzie wykorzystywała jego CV lub listu motywacyjnego w relacjach z Pracodawcami
 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy dla Pracodawców nie są określone niniejszym Regulaminem, co oznacza, że Pracodawca nie może domagać się odstąpienia od umowy w oparciu o uregulowania wynikające z niniejszego Regulaminu.

7. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu należą do Jobwise Łukasz Frankowski lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Jobwise Łukasz Frankowski lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu oraz ich wykorzystywania do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Jobwise Łukasz Frankowski lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie do ww. materiałów, jest niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem.

8. LICENCJA

 1. Użytkownik umieszczając w Serwisie wszelkiego rodzaju materiały objęte prawami autorskimi, np. zdjęcia, teksty, informacje zawarte w CV i liście motywacyjnym (zw. łącznie „treściami”) – udziela Jobwise Łukasz Frankowski nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na czas nieokreślony, na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Jobwise Łukasz Frankowski, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b – przekazywanie kontrahentom, Pracodawcom, upublicznianie określonym kontrahentom i Pracodawcom w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Użytkownik w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń do Jobwise Łukasz Frankowski, odnośnie naruszania praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się zwolnić Jobwise Łukasz Frankowski od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Jobwise Łukasz Frankowski zwrócić Jobwise Łukasz Frankowski wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z w/w roszczeniami osób trzecich oraz koszty ewentualnego procesu/postępowania i obsługi prawnej.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy lub inne formularze elektroniczne dostępne w Serwisie, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Jobwise Łukasz Frankowski
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu Jobwise.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość, rzetelność i legalność wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie oraz przesłanych do Jobwise Łukasz Frankowski
 2. Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za prawdziwość, prawidłowość, rzetelność i legalność wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie oraz przesłanych do Jobwise Łukasz Frankowski
 3. Jobwise Łukasz Frankowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 4. Jobwise Łukasz Frankowski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Pracodawców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jobwise Łukasz Frankowski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Jobwise Łukasz Frankowski zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Jobwise Łukasz Frankowski zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Jobwise Łukasz Frankowski będzie informować na stronie internetowej Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem..
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelkie spory między Jobwise Łukasz Frankowski a Użytkownikami będą rozstrzygane przede wszystkim w sposób polubowny.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajdują się na stronach internetowych urzędów właściwych do ochrony praw konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązujących.
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Jobwise Łukasz Frankowski
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia  19 Października 2023 roku.Jobwise – NIP: 8871724538