KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

 

 1. Jobwise Łukasz Frankowski z siedzibą: ul. Szpacza 12/73, 04-238 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 8871724538, REGON 368719878 wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 30656, reprezentowaną przez Łukasza Frankowskiego, jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej Administratorem) osób, na rzecz których świadczy usługi z zakresu przeprowadzania szkoleń, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Szanując prawa Uczestników jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), zwaną dalej Ustawą, oraz inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Uczestników danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia na ich rzecz usług z zakresu organizacji szkoleń.
 4. Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w przepisach RODO, Administrator przetwarza wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez Uczestnika udziału w szkoleniu.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w punkcie poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 7 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte).
 6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Uczestnicy, tj. osoby, których dane dotyczą.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:
  – 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem lub do podjęcia działań na żądanie Uczestnika przed zawarciem umowy, lub
  – 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
  – 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 8. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
 9. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, takim jak ZUS czy Urząd Skarbowy).
 10. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania Podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora. W takiej sytuacji Administrator zawiera z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 11. Dane osobowe Uczestników nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO. Zgodnie z przepisami RODO Uczestnicy mają prawo do:
  – bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
  – dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  – poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  – usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
  – ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  – przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  – wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
  – w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 8 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  – niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 12. Jeżeli Uczestnicy chcą skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres e-mail lub adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 13 poniżej.
  Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: office@job-wise.eul lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Szpacza 12/73, 04-238 Warszawa.
 13. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 14. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są – jeżeli ma to zastosowanie – osoby, których dane dotyczą, oraz UODO.Jobwise – NIP: 8871724538